Algemene voorwaarden

 

1. Overeenkomst

Van der Veen | Veenstra advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde advocaten. Indien mr. M.R. van der veen behandelend advocaat is, komt tussen de cliënt en M.R. van der Veen Advocatuur (KvK: 01169698) een overeenkomst van opdracht tot stand op grond van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek. M.R. van der Veen Advocatuur is opdrachtnemer, de cliënt opdrachtgever. Indien mr. A. Wiersma de behandelend advocaat is, komt tussen de cliënt en Wiersma Advocatuur (KvK: 52302970) een overeenkomst van opdracht tot stand op grond van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek. Wiersma Advocatuur is opdrachtnemer, de cliënt opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever worden van de hand gewezen. Derden kunnen geen rechten aan de uitgevoerde werkzaamheden ontlenen.

2. Werkzaamheden

Lid 1.

Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt onafhankelijk. De cliënt ontvangt van de gevoerde correspondentie en gerechtelijke stukken steeds een kopie. Dossiers worden door opdrachtnemer maximaal vijf jaren na beëindiging van de opdracht bewaard, te rekenen vanaf het laatste contact tussen de cliënt en de opdrachtnemer, en nadien zonder nadere aankondiging vernietigd.
Lid 2.

Tenzij anders overeengekomen, betaalt de cliënt de door opdrachtnemer de aan zijn dossier bestede tijd per (tijd)eenheid van zes minuten. Onder werkzaamheden vallen alle verrichtingen ten behoeve van het dossier van de cliënt, zoals correspondentie, zittingen, telefoongesprekken, overleg met cliënt, wederpartij en derden, jurisprudentieonderzoek, reis- en wachttijd. De tarieven kunnen jaarlijks op 1 januari worden aangepast. Facturering geschiedt, behoudens andere afspraak, maandelijks achteraf.
Lid 3.

De cliënt verleent de opdrachtnemer de bevoegdheid om gelden die de opdrachtnemer onder zich heeft voor de cliënt te verrekenen met openstaande factuurbedragen, waarbij het meerdere direct aan de cliënt wordt overgemaakt. De cliënt verleent bij voorbaat toestemming een schuld van de Stichting Derdengelden van der Veen | Veenstra Advocaten aan de cliënt, op grond van de door deze stichting ten behoeve van de cliënt ontvangen gelden, over te nemen.

3. Betaling

De declaratie dient binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan op de aangegeven wijze. Indien betaling binnen de gestelde termijn achterwege blijft, is opdrachtgever in verzuim. Bij overschrijding van de betalingstermijn kan wettelijke (handels)rente in rekening worden gebracht vanaf de datum van verzuim. Indien een declaratie langer dan 30 dagen open staat, kunnen de werkzaamheden in het dossier worden opgeschort. Voor daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, wordt geen enkele aansprakelijkheid geaccepteerd. Een door de cliënt betaald voorschot wordt met de laatste declaratie verrekend.

4. Beëindiging van de overeenkomst

Partijen kunnen te allen tijde deze overeenkomst eenzijdig beëindigen, hetgeen schriftelijk dient te geschieden. Opdrachtgever dient in dat geval de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen, alsmede eventuele “na werkzaamheden”.

5. Beroepsaansprakelijkheid en exoneratie

Lid 1.

Opdrachtnemer heeft een door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer leidt, geldt er een beperking van die aansprakelijkheid en wel als volgt. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, zijn kantoor, alsmede de voor zijn kantoor werkzame personen is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekering voor rekening van opdrachtnemer komt. Vergoeding van schade vindt alleen dan plaats, indien de verzekeraar daadwerkelijk tot uitbetaling overgaat. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer om redenen die liggen buiten genoemd schadegeval, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer, zijn kantoor, en de voor zijn kantoor werkzame personen beperkt tot maximaal € 10.000,–, of, indien het gefactureerde en door de opdrachtgever betaalde honorarium hoger is dan voornoemd bedrag, gelijk aan dat honorarium met een maximum van € 25.000,–.
Lid 2.

Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte, gevolg- en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de omvang zoals aangegeven in deze algemene voorwaarden, ongeacht of de vermeende vordering is gebaseerd op een toerekenbare tekortkoming of bijvoorbeeld een onrechtmatige daad.
Lid 3.

Opdrachtnemer, maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de cliënt zijn ingeschakeld, kan op deze algemene voorwaarden tegenover de cliënt een beroep doen.
Lid 4.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:76 BW dient de cliënt op straffe van verval van iedere aanspraak op vergoeding van schade jegens opdrachtnemer binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, een vordering in te stellen bij de bevoegde rechter.
Lid 5.

Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden, daaronder niet begrepen (gerechts)deurwaarders zoveel als mogelijk vooraf overleg plegen met de cliënt en bij de selectie van derden zorgvuldig te werk gaan. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van een derde. Bovendien is opdrachtnemer in afwijking van artikel 6:76 BW niet aansprakelijk voor gedragingen van hulppersonen. Opdrachtnemer is door de cliënt gemachtigd voorwaarden, daaronder begrepen aansprakelijkheidsbeperkingen die door de derde worden bedongen, namens de cliënt te aanvaarden.
Lid 6.

De cliënt vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken van derden, daaronder begrepen redelijke kosten voor rechtsbijstand, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de cliënt, tenzij sprake zou zijn van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van opdrachtnemer.

6. Overig

Lid 1.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Lid 2.

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en elk van de bij Van der Veen | Veenstra advocaten aangesloten kantoren, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voortvloeien, worden uitsluitend aanhangig gemaakt bij de daartoe bevoegde rechter te Groningen.

 

 

 

Versie januari 2014